?


: ???
  

: -

- , . . .

 

 

 

- , . . XIX () - .

 

A a - ai - an - ang - ao - B ba - bai - ban - bang - bao - bei - ben - beng - bi - bian - biao - bie - bin - bing - bo - bu - C ca - cai - can - cang - cao - ce - cen - ceng - cha - chai - chan - chang - chao - che - chen - cheng - chi - chong - chou - chu - chua - chuai - chuan - chuang - chui - chun - chuo - ci - cong - cou - cu - cuan - cui - cun - cuo - D da - dai - dan - dang - dao - de - dei - den - deng - di - dia - dian - diang - diao - die - ding - diu - dong - dou - du - duan - dui - dun - duo - E e - e^_^ei - en - eng - er - F fa - fan - fang - fei - fen - feng - ()fiao - fo - fou - fu - G ga - gai - gan - gang - gao - ge - gei - gen - geng - go - gong - gou - gu - gua - guai - guan - guang - gui - gun - guo - H ha - hai - han - hang - hao - he - hei - hen - heng - hm - hng - hong - hou - hu - hua - huai - huan - huang - hui - ()hun - huo - J ji - jia - jian - jiang - jiao - jie - jin - jing - jiong - jiu - ju - juan - jue - jun - K ka - kai - kan - kang - kao - ke - kei - ken - keng - kong - kou - ku - kua - kuai - kuan - kuang - kui - kun - kuo - L la - lai - lan - lang - lao - le - lei - leng - li - lia - lian - liang - liao - lie - lin - ling - liu - lo - long - lou - lu - lu: - luan - lu:e - lun - lou - M m - ma - mai - man - mang - mao - me - mei - men - meng - mi - mian - miao - mie - min - ming - miu - mm - mo - mou - mu - N n - na - nai - nan - nang - nao - ne - nei - nen - neng - ng - ni - nia - nian - niang - niao - nie - nin - ning - niu - nong - nou - nu - nu: - nuan - nu:e - nuo - O o - ou - P pa - pai - pan - pang - pao - pei - pen - peng - pi - pian - piao - pie - pin - ping - po - pou - pu - Q qi - qia - qian - qiang - qiao - qie - qin - qing - qiong - qiu - qu - quan - que - qun - R ran - rang - rao - re - ren - reng - ri - rong - rou - ru - rua - ruan - rui - run - ruo - S sa - sai - san - sang - sao - se - sen - seng - sha - shai - shan - shang - shao - she - shei - shen - sheng - shi - shou - shu - shua - shuai - shuan - shuang - shui - shun - shuo - si - song - sou - su - suan - sui - sun - suo - T ta - tai - tan - tang - tao - te - teng - ti - tian - tiao - tie - ting - tong - tou - tu - tuan - tui - tun - tuo - W wa - wai - wan - wang - wei - wen - weng - wo - wu - X xi - xia - xian - xiang - xiao - xie - xin - xing - xiong - xiu - xu - xuan - xue - xun - Y ya - yai - yan - yang - yao - ye - yi - yin - ying - yo - yong - you - yu - yuan - yue - yun - Z za - zai - zan - zang - zao - ze - zei - zen - zeng - zha - zhai - zhan - zhang - zhao - zhe - zhei - zhen - zheng - zhi - zhong - zhou - zhu - zhua - zhuai - zhuan - zhuang - zhui - zhun - zhuo - zi - zong - zou - zu - zuan - zui - zun - zuo -

 

. 422 , (.. ). . .

 

- , , , .

 

: ":" "^" , .

 

: ":" , .

 

A a - ai - an - ang - ao - C cha - chah - chai - chan - chang - chao - che - chei - chen - cheng - chi - chia - chiang - chiao - chieh - chien - chih - chin - ching - chiu - chiung - cho - chou - chu - chu: - chua - chuai - chuan - chu:an - chuang - chu:eh - chun - chu:n - chung - chwa - chwai - chwan - chwang - chwei - E e - er - F fa - fan - fang - fo - foo - fou - fu - H ha - hai - han - hang - hao - ho - hou - hsi - hsia - hsiang - hsiao - hsieh - hsien - hsih - hsin - hsing - hsiu - hsiung - hsu: - hsu:an - hsu:eh - hsu:n - hu - hua - huai - huan - huang - hui - () hun - hung - huo - hwa - hwai - hwan - hwang - hwei - hwo - Ii - J jan - jang - jao - je - jen - jeng - jih - jo - jou - ju - juan - jui - jun - jung - jwan - jwei - K ka - kai - kan - kang - kao - ki - kia - kiang - kiao - kieh - kien - kin - king - kiu - kiung - ko - kou - ku - ku: - kua - kuai - kuan - ku:an - kuang - ku:eh - kuei - kun - ku:n - kung - kuo - kwa - kwai - kwan - kwang - kwei - kwo - L la - lai - lan - lang - lao - le - leng - li - lia - liang - liao - lieh - lien - lin - ling - liu - lo - lou - lu - lu: - luan - lu:an - lu:ah - lun - lung - lwan - M m - ma - mai - man - mang - mao - mei - men - () meng - ()mi - miao - mieh - mien - min - ming - miu - mo - mou - mu - N n - na - nai - nan - nang - nao - nei - neng - ni - niang - niao - nieh - nin - ning - niu - no - nou - nu - nu: - nuan - nu:ah - nun - nung - nwan - O o - ou - ow - P pa - pai - pan - pang - pao - peh - pei - pen - peng - pi - piao - pieh - pien - pin - ping - po - pou - pu - S sa - sai - san - sang - sao - sei - sen - seng - sha - shai - shan - shang - shao - shay - she - shen - sheng - shih - shou - shu - shua - shuai - shuan - shuang - shui - shun - shuo - shwa - shwai - shwan - shwang - shwei - si - sia - siang - siao - sieh - sin - sing - siu - siung - so - sou - ssu - su - su: - suan - su:an - sui - sun - su:n - sung - swan - swei - T ta - tai - tan - tang - tao - te - teh - tei - teng - ti - tiao - tieh - tien - ting - tiu - to - tou - tsa - tsai - tsan - tsang - tsao - tse - tseh - tsei - tsen - tseng - tsi - tsia - tsiang - tsiao - tsieh - tsien - tsin - tsing - tsiu - tsiung - tso - tsou - tsu - tsu: - tsuan - tsu:an - tsu:eh - tsui - tsun - tsu:n - tsung - tswan - tswei - tu - tuan - tui - tun - tung - twan - twei - tzu - W wa - wai - wan - wang - wei - wen - weng - wo - wu - Y ya - yai - yang - yao - yeh - yen - yi - yin - ying - you - yu: - yu:an - yu:eh - yu:n - yung -

 

, , ( , - ), - (- ). . , " " "" - .

 

 

 

( , ). - " -". .

 

-

 

- . , . , , .

 

, . 1878 , , .

 

( - ) 1817 . , - . 1840 , . 1849 .

 

.

 

, , , . , "- ", , . . , 1889 .

 
(). . . . . : - . . .

  

0.0013